מדיניות הפרטיות ADent.co.il

1. כללי

1.1. מסמך זה "מדיניות בדבר עיבוד והגנה על נתונים אישיים של משתמשי האתר www.ADent.co.il (להלן – "המדיניות") חובר בהתאם לחקיקה בתחום הגנת נתונים אישיים ומהווה מסמך פנימי עיקרי של חברה בערבון מוגבל "ADent" (להלן – "המפעיל"), המסדיר פעילות החברה בתחום עיבוד והגנה על נתונים אישיים.
1.2. המדיניות גובשה במטרה למלא אחר דרישות החקיקה בנושא עיבוד והגנה על נתונים אישיים ונועדה להבטיח את זכויות וחירויות האדם בעת עיבוד הנתונים האישיים שלו על ידי המפעיל, כולל הגנה על פרטיות, וחיים אישיים ומשפחתיים.
1.3. המדיניות מגדירה את הרכב הנתונים האישיים שמתקבלים ועוברים עיבוד, מטרות איסוף ועיבוד נתונים אישיים, נוהל אחסון והעברה של נתונים אישיים, וכן פעולות של המפעיל לצורך הגנה על נתונים אישיים.
1.4. מדיניות זו חלה על כל מידע אודות המשתמש שמתקבל על ידי המפעיל, לפני אישור מדיניות זו ואחריו.
1.5. מדיניות זו חלה על כל מידע שהמפעיל יכול לקבל אודות המשתמש, לרבות המידע שמתקבל בזמן שימוש באתר www.ADent.co.il (להלן - "האתר").
1.6. ביקור ושימוש באתר פירושו הסכמה בלתי מסויגת של המשתמש:
• לעיבוד הנתונים האישיים שלו בהתאם לסעיף 3 למדיניות זו למטרות המפורטות בסעיף 4 למדיניות זו;
• עם התנאים לעיבוד הנתונים האישיים שלו המפורטים במדיניות זו.
1.7. במקרה של אי הסכמה עם תנאי עיבוד נתונים אישיים על ידי המפעיל, על המשתמש להפסיק את הגלישה באתר.
1.8. מדיניות זו חלה אך ורק על האתר www.ADent.co.il. המפעיל אינו שולט ואינו אחראי על איסוף ועיבוד נתונים אישיים על ידי צדדים שלישיים אשר לאתריהם המשתמש יגיע בעזרת קישורים הקיימים באתר www.ADent.co.il.
1.9. המפעיל אינו מאמת את הנתונים האישיים שנמסרים ע"י המשתמש.

2. תנאים והגדרות בסיסיים

המפעיל – חברה בערבון מוגבל “ADent” ;
2.1. האתר - מכלול עמודי אינטרנט הממוקם ברשת אינטרנט ומאוחד תחת שם דומיין www.ADent.co.il. עמוד הבית של האתר שממנו ניתן לגשת לכל שאר העמודים של האתר נמצא ברשת בכתובת www.ADent.co.il.
2.2. נתונים אישיים - כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין לישות פיזית מסוימת או מזוהה (בעל הנתונים האישיים).
2.3. עיבוד נתונים אישיים - כל פעולה או מכלול פעולות המבוצעות באמצעות כלי אוטומציה או ללא שימוש בכלים הללו עם נתונים אישיים, כולל איסוף, הקלטה, ארגון, צבירה, אחסון, בירור (עדכון, שינוי), חילוץ , שימוש, העברה (הפצה, אספקה, גישה), דפרסונליזציה, חסימה, מחיקה, השמדת נתונים אישיים.
2.4. משתמש - אדם שיש לו גישה לאתר דרך רשת אינטרנט המשתמש באתר.
2.5. קבצי העוגיות (Cookies) – מחרוזת אותיות או מספרים שנשלחת על ידי שרת אינטרנט ומאוחסנת במחשב של המשתמש, אותה משתמש או דפדפן שולחים לשרת אינטרנט בבקשת HTTP בעת ניסיון לפתוח עמוד באתר.

3. הרכב נתונים אישיים שמתקבלים ועוברים עיבוד

3.1. נתוני משתמשים המתקבלים ומעובדים במסגרת מדיניות זו מגיעים למפעיל בדרכים הבאות:
3.1.1. המשתמש מספק את הנתונים בעת מילוי טפסים להזנת נתונים אישיים שעשויים לכלול את המידע הבא:
• שם מלא;
• מספר טלפון;
• כתובת דוא"ל;
3.1.2. המשתמש מספק את הנתונים בעת התקשרות עם המפעיל באמצעות שליחת מכתב לכתובת הדואר של המפעיל, דרך הטלפון, או דואר אלקטרוני, כולל כתובות המצוינים באתר, ובכל דרך אחרת. הנתונים יכולים לכלול את המידע הבא: שם משפחה, שם פרטי, כתובת דואר, מספר טלפון ליצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני (אימייל), פרטי אמצעי תשלום, נתוני תעודת זהות ומידע אחר לפי שיקול דעתו של המשתמש.
3.1.3. הנתונים מועברים אוטומטית למפעיל במהלך ביקור ושימוש באתר באמצעות תוכנה מותקנת במכשיר של המשתמש (מידע מקבצי עוגיות) כולל: פרטי מיקום; סוג המכשיר של המשתמש ורזולוציית המסך; סוג, גרסה ושפה של מערכת ההפעלה המותקנת במכשיר של המשתמש; סוג, גרסה ושפת הדפדפן (או תוכנה אחרת שבעזרתה המשתמש ניגש לאתר); כתובת IP, כתובת עמוד שממנו המשתמש נכנס לאתר, מידע על עמודים שהמשתמש פותח והכפתורים שהמשתמש לוחץ עליהם באתר.
3.2. המפעיל אינו מעבד קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים הקשורים לגזע, לאום, השקפות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות.

4. מטרות איסוף ועיבוד נתונים אישיים

4.1. איסוף ועיבוד הנתונים האישיים של המשתמש המפורטים בסעיף 3.1.1 וסעיף 3.1.2 של מדיניות זו מתבצעים על ידי המפעיל במטרות הבאות:
• יצירת קשר עם המשתמש לפי הצורך, לרבות שליחת התראות, בקשות ומידע הקשור לשימוש באתר, אספקת שירותים וכן עיבוד בקשות ופניות מהמשתמש.
• אספקת מידע אודות מבצעים, הצעות מיוחדות, חדשות החברה וכל מידע אחר מטעם המפעיל למשתמש, לפי הסכמתו.
4.2. איסוף ועיבוד הנתונים האישיים של המשתמש המפורטים בסעיף 3.1.3 מתבצעים על ידי המפעיל במטרה לאסוף נתונים סטטיסטיים המסייעים להבין את התנהגות המשתמשים באתר, מה שמאפשר לייעל את מבנהו ותוכנו, ולשפר את נוחיות השימוש באתר. המשתמש יכול בכל עת לבצע שינויים בהגדרות קבצי העוגיות ולחסום את השידור האוטומטי של הקבצים הללו. מידע מפורט על האפשרויות והשיטות להעברת קובצי העוגיות זמין בהגדרות של דפדפן. הגבלות שימוש בעוגיות עשויות להשפיע על חלק מהפונקציות הזמינות באתר.
4.3. לא יותר עיבוד נתונים אישיים שאינם תואמים מטרות עיבוד המפורטות בסעיפים 4.1. ו 4.2 של מדיניות זו.

5. גישה לנתונים אישיים

5.1. תקופת עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש אינה מוגבלת בזמן. תהליך העיבוד יכול להתבצע בכל דרך המוגדרת בחוק. בפרט באמצעות מערכות מידע של נתונים אישיים שמופעלות אוטומטית, או לא.
5.2. לאחר השגת מטרות העיבוד או במקרים בהם נעלם הצורך בהשגת אותן מטרות, כמו גם במקרים בהם המשתמש מבטל את הסכמתו לעיבוד נתונים אישיים, נתונים אישיים יושמדו או יעברו תהליך של פרסונליזציה ע"י המפעיל.
5.3. למשתמש הזכות לבטל את הסכמתו לעיבוד נתונים אישיים על ידי המפעיל בכל עת באמצעות שליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. עם כותרת "ביטול הסכמה לעיבוד נתונים אישיים". ביטול הסכמת המשתמש לעיבוד נתונים אישיים כרוך בהשמדת רשומות המכילות נתונים אישיים במערכות עיבוד הנתונים האישיים של המפעיל.
5.4. למשתמש הזכות לדרוש מהמפעיל לעדכן את הנתונים האישיים שלו, לחסום או להשמיד אותם אם הנתונים האישיים אינם מלאים, מיושנים, לא מדויקים, הושגו לא כדין או שאינם נחוצים למטרות העיבוד המוצהרות, וכן לנקוט באמצעים אחרים המוגדרים בחוק להגנה על זכויותיו.
5.5. בכל הנוגע לנתונים האישיים של המשתמש, סודיותם נשמרת למעט המקרים שנקבעו בסעיף
5.6 של מדיניות זו. 5.6. למפעיל הזכות להעביר את הנתונים האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים הבאים:
5.6.1. המסירה מעוגנת בחוק במסגרת הליך שנקבע (על ידי החלטת בית משפט, בקשה מגורמי אכיפת החוק וכו');
5.6.2. במטרה להבטיח את האפשרות להגן על זכויותיו ועל האינטרסים הלגיטימיים של המפעיל.
5.7. במקרה של אובדן או גילוי נתונים אישיים המפעיל יודיע למשתמש על אובדן או גילוי של נתונים אישיים.

6. הגנה על נתונים אישיים של משתמשים

6.1. המפעיל ינקוט בצעדים ארגוניים וטכניים הנדרשים להגנת נתונים אישיים של המשתמש מפני גישה בלתי חוקית או מקרית, השמדה, שינוי, חסימה, העתקה, הפצה, וכן מפני פעולות בלתי חוקיות אחרות של צד שלישי.
6.2. לאתר www.ADent.co.il יש תעודת אבטחה SSL ולפי כך מידע בין המשתמש למפעיל מועבר בעזרת פרוטוקול SSL בצורה מוצפנת על מנת למנוע יירוטו ועיוותו במהלך השידור

7. אחריות

7.1. במקרה של אי מילוי התחייבויותיו, המפעיל יהיה אחראי להפסדים שנגרמו למשתמש בגין שימוש לרעה בנתונים אישיים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, למעט המקרים המפורטים בסעיף 7.2 של מדיניות זו.
7.2. במקרה של אובדן או גילוי הנתונים האישיים של המשתמש, המפעיל לא יישא באחריות אם מידע זה התפרסם לפני אובדן או גילויו, או שנחשף על ידי המשתמש עצמו או בהסכמת המשתמש.

8. תקנות מסכמות

8.1. למפעיל הזכות לבצע שינויים ותוספות למדיניות זו. הגרסה החדשה של המדיניות תכנס לתוקף מרגע פרסומה באתר www.ADent.co.il אלא אם כן יוגדר אחרת בגרסה החדשה של המדיניות.
8.2. חוקי מדינת ישראל יחולו על יחסים בתחום עיבוד והגנה על נתונים אישיים שאינם מוסדרים במדיניות זו.
8.3. כל הצעות או שאלות הקשורות לעיבוד והגנה על נתונים אישיים על ידי המפעיל יש לשלוח לכתובת הדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

9. פרטי קשר של המפעיל

"מרפאת שיניים www.ADent.co.il" כתובת: פתח תקווה, רח' חובבי ציון 46, קניון לב העיר דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.